บริษัท ปภพ จำกัด ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม


สำหรับบริษัทคู่ค้า - ข้อมูลกำหนดการรับวางบิล จ่ายเช็ค ของบริษัท ปภพ จำกัด

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจากบริษัทคู่ค้าทุกท่านดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งวัน เวลา และ สถานที่ในการรับวางบิล จ่ายเช็ค เพื่อประโยชน์และป้องกันการสับสนของทุกท่าน ได้จาก "แจ้งวัน และ เวลาในการรับวางบิล จ่ายเช็ค ประจำปี 2557" ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ


นวัตกรรม ของบริษัท ปภพ จำกัด

บริษัท ปภพ จำกัด ผู้เชียวชาญด้านการจัดการพลังงานหมุนเวียนและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงแปรรูปขยะและของเสียให้อยู่ในรูปพลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas) ทางเรานำเสนอระบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของท่าน

เชื่อมั่นในฝีมือ และประสบการณ์

จากประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในการบริหารและจัดการทางด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปภพ จำกัด เชื่อมั่นว่าทางเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ความเชื่อมั่นนี้รองรับด้วยผลงานต่าง ๆ รวมถึง รางวัลจากความสำเร็จของบริษัทจาก Asian และ Thailand Energy Awards ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเกือบทุก ๆ ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ปภพ จำกัดให้ความสำคัญในการสร้างมูลค่า และ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และ การพัฒนาของขุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตขององค์กร ดังเห็นได้จากกิจกรรมทางด้าน Corporate Social Responsibility ที่หลากหลาย

ร่วมงานกับ บริษัท ปภพ จำกัด

สนใจร่วมงานกับเรา? ณ ปัจจุบันทางบริษัท ปภพ จำกัดได้เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้


ข้อมูลความรู้ สำหรับผู้ที่สนใจดาวน์โหลด PowerPoint Presentation จากงานสัมมนา “อุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ Central Place จังหวัดสมุทรสาคร ของ คุณลิขิต นิ่มตระกูล สามารถดาวน์โหลดได้จาก ข่าวสารแนะนำ


ตัวอย่างผลงาน

  PAPOP - Acidification Pond

  Acidification Pond

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Acidification Pond

  Acidification Pond

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Activated Sludge Pond

  Activated Sludge Pond

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Biogas Storage Pond

  Biogas Storage Pond

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - BOT3

  โครงการ BOT3

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - CN/DN

  CN/DN

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Gas Flare

  Gas Flare

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Gas Holder

  Gas Holder

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - H2S Biogas Cleaner

  H2S Biogas Cleaner

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Lime Silo

  Lime Silo

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Pilot Plant

  Pilot Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - Treatment Plant

  Treatment Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - UASB Plant

  UASB Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - UASB Plant

  UASB Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - UASB Plant

  UASB Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

  PAPOP - WasteWater Treatment Plant

  WasteWater Treatment Plant

  รายละเอียดอื่น ๆ

ตัวอย่างลูกค้าที่เชื่อมั่นในฝีมือของปภพ

เปลี่ยนโทนสีตามตัวเลือกด้านล่าง โทนสี

Default Colors (includes Menu Hover)

Reset