การเปิดรับข้อความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกิจกรรม

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ
บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด

สืบเนื่องจากที่ บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด ได้จัดงานประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและผู้ที่สนใจในโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเดือนกรกฏาคม 2552 ทางบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโครงการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความยินดีขอเรียนเชิญแสดงข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมโครงการอีกครั้ง

การเปิดรับข้อคิดเห็นมีกำหนดการเป็นระยะเวลาสองเดือน โดยให้ท่านได้ส่งความคิดเห็น นับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 อนึ่งท่านสามารถติดตามข้อมูลเอกสารโครงการได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

  • ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน: เลขที่ 31/8 หมู่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
  • บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด: เลขที่ 60/9 หมู่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
  • ทางเว็บไซต์: เว็บไซต์ของบริษัท เซาท์โพล คาร์บอน แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (http://www.thesouthpolegroup.com/gold-standard-and-other-stakeholder-consultations/) และ เว็บไซท์ของบริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด (http://papop.com/th/contact-bot3.html)

หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
สามารถส่งจดหมาย, email, โทรสาร หรือ โทรมาได้ที่

บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
60/9 หมู่ 1 ตำบลวังขนาย
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
คุณดลฤดี อินทร์ม่วง โทร. 0-2570-5580 โทรสาร 0-2570-5581
หรือที่เว็บไซต์บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด http://papop.com/th/contact-bot3.html

บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
2/22 อาคารไอยรา ชั้น 6 ถนนจันทน์ ซอย 2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2678-8977 โทรสาร 0-2678-8978
Email: infothailand@thesountpolegroup.com
หรือที่เว็บไซต์เซาท์โพล (http://www.thesouthpolegroup.com/

เอกสารประกอบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการได้ดังต่อไปนี้
  • เอกสารประกอบโครงการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด โดยสรุป - ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด - ดาวน์โหลด
  • Project Design Document Form for CDM Project Activities (version 06.0) - ดาวน์โหลด
  • The Gold Standard, Premium Quality Carbon Credits: Annex R Passport Template - ดาวน์โหลด

ติดต่อ สอบถาม

ส่งข้อความถึงบริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
มือถือ
4 + 19 =