คุณลิขิต นิ่มตระกูลได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 พฤษภาคม 2558 คุณลิขิต นิ่มตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปภพ จำกัดและบริษัทในเครือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ให้กับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “กรณีศึกษา ประสบการณ์การเดินระบบเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ” ซึ่งเป็นเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic Wastewater Treatment Technology)

Likit PAPOP at Chulalongkorn University Likit PAPOP at Chulalongkorn University Likit PAPOP at Chulalongkorn University

สนใจร่วมงานกับเรา?

  • ณ ปัจจุบันทางเราได้เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมกับเรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม