ปภพ นำนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมโรงงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

คุณลิขิต นิ่มตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปภพ จำกัด และ บริษัทในเครือ และ คุณชนัญญา ยีรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเดินระบบและบริการวิศวกรรม นำนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 30 คน และคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (Thai Union Frozen Products PCL. (TUF)) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ศึกษาดูงานในภาคปฏิบัติของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพที่ประสบความสำเร็จ โดยความรู้ที่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic Wastewater Treatment Technology)

ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบควบคุมการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพโดยบริษัท ปภพ จำกัด

PAPOP with Uni Students from Chula at TUF PAPOP with Uni Students from Chula at TUF

สนใจร่วมงานกับเรา?

  • ณ ปัจจุบันทางเราได้เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมกับเรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม