ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูแลสังคมให้น่าอยู่ด้วย CSR in Process

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน แนวคิดที่ว่า “องค์กรที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” สะท้อนให้เห็นในแนวทางดำเนินธุรกิจของ “ปภพ” ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) การปฏิบัติงานทุกระดับจึงมีแนวคิดและแนวทางเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดพลังงานจากของเสียมาทดแทนแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งกำลังลดน้อยลง เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสั้งคม และมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตขององค์การ

โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) จึงได้เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางบริษัท ปภพ จำกัดได้จัดทำร่วมกับชุมชน หรือ เป็นผู้ริเริ่ม เช่น

  • การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนเพื่อการเกษตรกรรม โดยว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำการศึกษาอัตราและวิธีการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนเพื่อการปลูกพืช รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องต่อระบบการปลูกพืช พืชที่เลือกมาทำการทดลองคือ อ้อย และมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ผลสำเร็จของโครงการช่วยให้เกษตรกรสามารถนำน้ำที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ในแปลงเพาะปลูก อ้อย และมันสำปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้ทุกส่วนได้แก่ โรงงาน ชุมชน สังคมพึ่งพากัน ลดค่าใช้จ่ายและได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย เป็นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
  • โครงการทำดีเพื่อพ่อ เป็นโครงการที่บริษัท ปภพ จำกัด จัดขึ้นเพื่อมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ในเบื้องต้น

  • โครงการมุ่งปลูกฝังเยาวชนทำความดีเพื่อพ่อ โดยบริษัท ปภพ จำกัดเป็นเจ้าภาพและดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 9 – 12 ปี อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการ CSR คืนกำไรและทำดีเพื่อพ่อ ซึ่งโครงการนี้สามารถให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ร่วมโครงการทุก ๆ คน

  • โครงการ “ปภพ” อาสาปลูกป่าชายเลน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้พาพนักงานบางส่วนร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟู และ อนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 อำเภอบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

  • โครงการ ปันน้ำใจแด่น้อง ณ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้นำพนักงานบางส่วนไปร่วมเลี้ยงอาหารและบริจาคของใช้ที่จำเป็นแก่เด็ก ๆ ที่ "โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา"

  • โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด และ บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 และ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556