รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สร้างรายได้จากของเสีย เพื่อประโยชน์สูงสุด และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัท ปภพ จำกัด ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมแบบเฉพาะตัวซึ่งใช้เทคโนโลยีสีเขียว ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของระบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเพื่อใช้ในการจัดการพลังงานหมุนเวียนและบำบัดน้ำเสีย เช่น

 • ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของอุตสาหกรรม
 • ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอุตสาหกรรม
 • ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน
 • ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
 • ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและอาคารขนาดใหญ่
 • ระบบปรับคุณภาพก๊าซชีวภาพ (H2S Scrubber และความชื้น)
 • ระบบถุงเก็บก๊าซแบบ Double Membrane
 • ระบบ Glass Fuse Reactor สำหรับงานที่มีการกัดกร่อนสูง

บริษัท ปภพ จำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญของการวางรากฐานบนแนวคิดความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมีนโยบายและเป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและทิศทางโดยรวมจากระดับสากล แนวทางต่าง ๆ นี้ได้ดำเนินการออกมาในลักษณะของแนวคิดและการปฏิบัติดังนี้

 • เชี่ยวชาญการผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพประสิทธิภาพสูงด้วยความลงตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมจากประสบการณ์กว่าสองทศวรรษ
 • ผลจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ต่อยอดความรู้ทำให้มี Know-how ของตนเอง เลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Upflow Anaderobic Sludge Blanket (UASB), Biological Nutrient Removal (BNR), Sulphate Removal Reactor (SRR), IC, DN/CN และ Sequencing Batch Reactor (SBR) เป็นต้น ทำให้บริษัทสามารถทำงานตอบโจทย์ของผู้ว่าจ้างแบบเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน
 • ทีมงานผ่านประสบการณ์การจัดการน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานหมุนเวียน มากกว่า 20 ประเภทอุตสาหกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรม แก้ปัญหาตรงประเด็น สร้างมูลค่าเพื่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้าง
 • การบริการหลังการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผลงานจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

เอทานอล แอลกอฮอล์
6* โครงการ
แป้งมันสำปะหลัง, แป้ง
30* โครงการ
น้ำมันปาล์ม
5* โครงการ
น้ำยางข้น
3* โครงการ
ผงชูรส
1 โครงการ
อาหารแช่งแข็ง
4 โครงการ
อาหารกระป๋อง
4 โครงการ
อาหารพร้อมปรุง
1 โครงการ
ขนมปัง, เค้ก
4 โครงการ
ผัก ผลไม้กระป๋อง
1 โครงการ
กระดาษ
1* โครงการ
แปรรูปสัตว์ปีก
1 โครงการ
ไส้กรอก
1 โครงการ
เส้นหมี่ ก๊วยเตี๋ยว
1 โครงการ
เครื่องดื่ม น้ำผลไม้
2 โครงการ
กรดมะนาว
1 โครงการ
กากมัน
2 โครงการ
เทศบาล (น้ำเสียชุมชน)
1 โครงการ
โรงพยาบาล (ระบบบำบัดน้ำเสีย)
22 โครงการ
โรงแรม
1 โครงการ
ปิโตรเคมี (ผลงานวิจัย)
1 โครงการ
ขยะชุมชน (ผลงานวิจัย)
2 โครงการ

** ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559

* ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards

จุดเด่นของปภพ

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา
 • พัฒนาการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญหลากหลายอุตสาหกรรม
 • มีผลงานประสบความสำเร็จมากกว่า 80 โครงการ
 • Update Technology ให้ลูกค้าเดิมในราคาพิเศษ
 • ได้รับรางวัล 5 ASEAN Energy Awards และ 7 Thailand Energy Awards
 • มีทางเลือกหลากหลายเพื่อให้บริการแก่ลูกเค้า อาทิเช่น Turnkey, BOOT, BOO และรับเป็นที่ปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาด้านขอส่งเสริมการลงทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และขั้นตอนการขออนุญาตจากราชการ
 • ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการ CDM

คำนิยม

จากประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าของเรา

บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด

ขอบคุณเทคโนโลยีของบริษัท ปภพ จำกัด ที่ทำให้โรงงานได้รับผิดชอบดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ได้ประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่ามากกว่าเงินที่ลงทุน และ มีความภูมิใจที่ชนะเลิศ ASEAN and Thailand Energy Awards 2012 นันทนา พนาพิทักษ์กุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด)

โรงงานบางนาแป้งมัน

ผมมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยไม่ได้มีศักยภาพด้อยไปกว่าต่างชาติ บริษัท ปภพ จำกัด ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นนี้ ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยและควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ปรีชา เต็มพร้อม (นายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังและเจ้าของโรงงานบางนาแป้งมัน)

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด

เราเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้บริษัทคนไทยที่มีศักยภาพได้เข้าร่วมแข่งขันแสดงผลงาน รางวัล Winner of ASEAN Energy Award 2006 เป็นสิ่งพิสูจน์แล้วว่า บริษัท ปภพ จำกัด มีความสามารถที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง ธงชัย ตรีรัตนาวลัย (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด)