Research and Development

Research and Development

สิ่งหนึ่งที่เด่นชัดในความสำเร็จของบริษัท ปภพ จำกัดคือ การไม่หยุดอยู่กับที่และพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ผลงานวิจัยและการพัฒนา

จากประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในการบริหารงานทางด้านพลังงานหมุนเวียนและทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ว่าจ้างจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกประเทศ ทำให้บริษัท ปภพ จำกัดเล็งเห็นถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่มีสูตรสำเร็จในการบริหารจัดการและจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหลาย ๆ ด้านร่วมกันเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่สมบูรณ์และมีประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

ดังนั้น ปภพ จึงให้ความสำคัญในการลงทุนศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้สะสมองค์ความรู้และมีเทคโนโลยีขั้นสูงของตนเอง เช่น ระบบ UASB, ระบบ EGSB, ระบบกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสียทางชีววิทยา, ระบบกำจัด H2S ในก๊าซชีวภาพ และ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะชุมชน

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ทำให้กับลูกค้า เช่น

หัวข้องานวิจัย ลูกค้า
การคัดเลือกเทคโนโลยีการบำบัดเบื้องต้นของน้ำเสียจากการผลิต PTA (Purified Terephthalic Acid) บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด
การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ UASB อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย)
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสีย จากกากของเสียและน้ำเสีย อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย)

นอกจากนี้บริษัท ปภพ จำกัดมีห้องปฏิบัติการเป็นของตนเอง สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบ มีการทดสอบระบบในระดับ Lab scale และ Pilot scale สำหรับงานวิจัยของตนเอง ตลอดจนตามความต้องการของลูกค้า

ผลงานจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

โครงการที่ประสบความสำเร็จกว่า 90 โครงการ

* ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ/หรือ รางวัล Thailand Energy Awards

เอทานอล แอลกอฮอล์
6* โครงการ
แป้งมันสำปะหลัง, แป้ง
30* โครงการ
น้ำมันปาล์ม
5* โครงการ
น้ำยางข้น
3* โครงการ
ผงชูรส
1 โครงการ
อาหารแช่งแข็ง
4 โครงการ
อาหารกระป๋อง
4 โครงการ
อาหารพร้อมปรุง
1 โครงการ
ขนมปัง, เค้ก
4 โครงการ
ผัก ผลไม้กระป๋อง
1 โครงการ
กระดาษ
1* โครงการ
แปรรูปสัตว์ปีก
1 โครงการ
ไส้กรอก
1 โครงการ
เส้นหมี่ ก๊วยเตี๋ยว
1 โครงการ
เครื่องดื่ม น้ำผลไม้
2 โครงการ
กรดมะนาว
1 โครงการ
กากมัน
2 โครงการ
เทศบาล (น้ำเสียชุมชน)
1 โครงการ
โรงพยาบาล (ระบบบำบัดน้ำเสีย)
22 โครงการ
โรงแรม
1 โครงการ
ปิโตรเคมี (ผลงานวิจัย)
1 โครงการ
ขยะชุมชน (ผลงานวิจัย)
2 โครงการ

** ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559