ร่วมงานกับบริษัท ปภพ จำกัด

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สรุปตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (อัพเดทมีนาคม 2560)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส (งานออกแบบ) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (งานออกแบบ) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
วิศวกรโยธา (Site Engineer) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานภาคสนาม
วิศวกรสิ่งแวดล้อม (งานเดินระบบ) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานภาคสนาม

ติดต่อสมัครงาน

โปรดตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจาก Tab ด้านข้างก่อนที่จะติดต่อกับทางบริษัท

ชื่อ
อีเมล
เบอร์ติดต่อกลับ
มือถือ
ตำแหน่งงาน
โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 3MB โดยประเภทของไฟล์ที่อนุญาตคือ .pdf, .zip, .rar
ถ้ามีไฟล์ที่ต้องส่งหลายไฟล์ ให้ทำการ Zip ก่อนที่จะอัพโหลด

รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง จำนวน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

1 อัตรา

บริหารจัดการงานก่อสร้างของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ควบคุม กำกับ ดูแล งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เป็นไปตามงบประมาณของแต่ละโครงการ

พัฒนาการบริหารและการจัดการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

(ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ))

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้างอย่างน้อย 5-8 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ (ระบบบำบัดน้ำเสีย)

1 อัตรา

รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด บริหารทีมขาย การนำเสนอสินค้า และ บริการ ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับบริษัทฯ

หมายเหตุ สินค้าของบริษัทฯ เป็นโครงการบำบัดน้ำเสียผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งโครงการ Turnkey และ โครงการ BOT (Build-Operate-Transfer)

(ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ))

 • เพศไม่จำกัด
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (หากจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์ด้านการขาย / ขายโครงการไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบปฏิภาณ และมีจิตสำนึกการให้บริการ
 • มีความรู้ด้าน Financial จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส (งานออกแบบ)

1 อัตรา

ออกแบบงานเขียนแบบระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

จัดทำรายการคำนวณ และ Shop Drawing

เขียนแบบได้

จัดทำคู่มือการออกแบบ ส่งมอบงาน

อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ))

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกแบบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบบำบัดก๊าซไข่เน่าได้
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายการคำนวณ-ออกแบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, กำหนดรายละเอียดของฟังก์ชั่นควบคุมเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆ และการประมาณราคาโครงการ

วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (งานออกแบบ)

1 อัตรา

รับผิดชอบจัดเตรียม ออกแบบ ประมาณการ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบไฟฟ้ากำลัง และไฟฟ้าควบคุม

(ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ))

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสามัญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบรายละเอียดตู้ MBD, MCC และงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งเดินสายไฟ Load Motor
 • สามารถถอดแบบจัดทำ Bill of Quantity เปรียบเทียบราคาโครงการได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียน แบบ AutoCAD ได้
 • ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up ได้ / สามารถเขียนโปรแกรม PLC SCADA ได้ (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

วิศวกรโยธา (Site Engineer)

1 อัตรา

ควบคุมงานหรือโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ดูแลบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา

ประสานงานโครงการที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นจนถึงส่งมอบงาน

ร่วมประชุมเพื่อติดตามงานพร้อมรายงานผลความคืบหน้า

อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานภาคสนาม

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (งานเดินระบบ)

1 อัตรา

ปฏิบัติงานประจำหน้างาน Start Up (เริ่มต้นเดินระบบ), Commissioning (ทดสอบระบบ)

ควบคุมการเดินระบบให้ได้ตามแผนงาน

รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดการฝึกอบรม On The Job Training (OJT) ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า

ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานภาคสนาม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุมีประสบการในงานเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับภาคี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานภาคสนามและสะดวกในการย้ายที่อยู่

เอกสารสำคัญ

คติพจน์ของ "ปภพ"

ธรรมชาติ คือ สุดยอดเทคโนโลยีตลอดกาล เทคโนโลยีที่นำมาใช้งานในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนน้อยนิดที่มนุษย์เข้าใจ และ เลียนแบบธรรมชาติได้ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าจะต้องดำเนินการต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้มวลมนุษยชาติสามารถดำรงอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนคุณลิขิต นิ่มตระกูล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัท ปภพ จำกัด และ บริษัทในเครือ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีประสิทธิภาพสูง มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และ ภูมิใจที่เป็น "ปภพ"

พัฒนาบุคลากรให้ "คิดเป็น - ทำเป็น" อย่างมืออาชีพ

สร้างมูลค่าเพิ่ม และ เติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม

สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

ค่านิยม

"ปภพ" มีความหมายว่า ผู้นำ ซึ่งเป็นจุดยืนที่สำคัญที่ทางองค์กรพยายามปลูกฝั่งให้พนักงานทุกท่านมีความเป็นผู้นำ และ เชื่อมั่นในตัวเอง และ ร่วมพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยทางองค์กรปลูกฝั่งแนวคิดในแง่ของ "L.E.A.D.E.R. in YOU" เพื่อให้พนักงานทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี

L = Learning เรียนรู้เป็นมืออาชีพ

E = Express รวดเร็ว

A = Accountability เชื่อถือได้

D = Development พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

E = Entrepreneur ทุกคนเป็นผู้ประกอบการ

R = Respect เคารพในความคิดเห็นผู้อื่น