Hot News

การจัดการขยะแบบครบวงจรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม @ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

ในบทความนี้แอดมินพาเพื่อนๆ ไปแอ่วเหนือที่ “เมืองหมอกสามฤดู” ใช่แล้วจ้าที่นั่นคือ “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” นอกจาก จะมีจุดเด่นด้านธรรมชาติที่งดงาม และคงความอุดมสมบูรณ์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนยังมีแนวคิดการจัดการขยะชุมชนที่โดดเด่น เพื่อให้ขยะกลับมามีประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

แนวความคิดบริหารจัดการขยะชุมชนของที่นี่มีสาเหตุมาจากจังหวัดนี้มีการคมนาคมไปสู่จังหวัดอื่นได้อย่างยากลำบาก จังหวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดคือเชียงใหม่ การเดินทางใช้เวลาเกือบห้าชั่วโมง ระยะทางเกือบ 250 กิโลเมตร  ผ่านภูเขา และทางโค้งนับพัน ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คุณปกรณ์ จีนาคำ เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีแนวคิดก้าวหน้า จึงดำริที่จะทำให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองปลอดขยะ และมีการบริหารจัดการที่เบ็ดเสร็จในตัว 

แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติหลายอย่างเช่น การคัดแยกขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอื่นๆ ในแต่ละครัวเรือนและสถานประกอบการ  มีการแยกเก็บขยะเศษอาหารทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อนำมาเลี้ยงไส้เดือน และทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ถ่าน เพื่อนำมาปลูกพืชผักต่างๆ จากนั้นก็แจกจ่ายกลับไปยังครัวเรือนต่างๆ  ถือเป็นแนวคิดเชิง BCG หรือ Bio-circular-green Economy ที่ทั้งประหยัดและสามารถพึ่งพาตนเองได้  

ส่วนของเก่าหรือขยะรีไซเคิลก็มีการรับซื้อโดยเอกชนก่อให้เกิดรายได้กลับสู่ครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชน ปริมาณขยะที่เป็นเศษอาหารและของเก่า ตกประมาณวันละ 2 ตัน ขยะส่วนที่เหลือที่ส่วนใหญ่เป็นเศษ ส่วนใหญ่เป็นเศษพลาสติก หรือของที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบขยะซึ่งอยู่ที่อบต.ผาบ่อง โดยมีปริมาณตกวันละ 12-13 ตัน 

ในอนาคตอันใกล้ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีแนวคิดที่จะ ติดตั้งระบบ ผลิตเชื้อเพลิงขยะ หรือที่เรียกว่า RDF (Refused Derived Fuel) ซึ่งจะสามารถจัดการขยะให้ออกจากหลุมฝังกลบไปได้อีกประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักต่อวัน   

บริษัท ปภพ จำกัด เป็นผู้นำเทคโนโลยีสีเขียวที่มีความเชี่ยวชาญด้าน บำบัดน้ำเสีย ผลิตก๊าซชีวภาพ บำบัดขยะอินทรีย์ Water Reuse และ Solar Power Plant เรามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน     

หากท่านใดสนใดสนใจโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท ปภพ จำกัด ที่ LINE office @papop โทร 02-570-5580   อีเมล info@papop.com   

การจัดการขยะชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน-ภาพรวม
รูปที่ 1 ระบบบำบัดขยะเป็นศูนย์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
แหล่งที่มา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
ที่มารูป https://sites.google.com/site/khyanalukk/    http://www.mnre.go.th/ 

การจัดการขยะชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน-กระบะเลี้ยงไส้เดือน
รูปที่ 2 กระบะเลี้ยงไส้เดือน

 

การจัดการขยะชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน-ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์
รูปที่ 3 ผลผลิตจากเศษขยะเปียก 

การจัดการขยะชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน-แปลงผักสวนครัว
รูปที่ 4 แปลงผักสวนครัว และต้นไม้จากเศษเหลือทิ้งที่นำมาเพาะปลูกใหม่ 

การจัดการขยะชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน-นายกเทศมนตรี
รูปที่ 5 นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อธิบายการทำงานเครื่องอัดขยะ  

การจัดการขยะชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน-ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์
รูปที่ 6 ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

การจัดการขยะชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน-ถ่ายรูปกับทีมงาน ปภพ
รูปที่ 7 ถ่ายรูปกับทีมงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา 
คุณเอกวิทย์ ผดุงกิจ นายกสมาคมคนพิการ จ.มส.  
คุณกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขารุการนายกเทศมนตรี 
คุณกรวรรณ โสวิชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. ปภพ 
ดร. อภิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บจก. ปภพ 
คุณปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน