Watch Now

   ข่าวอัพเดต

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ข่าวอัพเดต

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 1 MW โดยปภพ

บทความนี้แอดมินขอแนะนำโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ขนาด 1 MW ซึ่งสร้างขึ้นโดยกิจการร่วมค้าบ้านค่าย ปภพ ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีพ.ศ. 2562 ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานกำจัดขยะของอบจ. ระยอง จ. ระยอง  โดยมีชื่อว่า “โครงการระบบหมักก๊าซชีวภาพ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง” เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะอินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2562 

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ข่าวอัพเดต

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว (Biogas, Water Reuse, Solar) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ด้วยฤกษ์ 9.9.9 คือ 9.00 น. วันที่ 9 เดือน 9 ซึ่งมีเนื้อหาที่อัพเดท พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ เพื่อลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำโครงการก๊าซชีวภาพได้ทันทีอย่างง่ายๆด้วยตนเองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

Papop renew ออกบูธ 4
ข่าวอัพเดต

บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนาย

ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน จาก บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ซึ่งดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ BOT ณ จ. กาญจนบุรี ร่วมออกบูธในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนายในวันที่ 27 พ.ย. 2563 โดยได้นำขนม น้ำ และของใช้ไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและประชาชนในเขตเทศบาล

   Watch Now

   ข่าวอัพเดต

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ข่าวอัพเดต

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 1 MW โดยปภพ

บทความนี้แอดมินขอแนะนำโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ขนาด 1 MW ซึ่งสร้างขึ้นโดยกิจการร่วมค้าบ้านค่าย ปภพ ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีพ.ศ. 2562 ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานกำจัดขยะของอบจ. ระยอง จ. ระยอง  โดยมีชื่อว่า “โครงการระบบหมักก๊าซชีวภาพ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง” เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะอินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2562 

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ข่าวอัพเดต

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ

ปภพ ผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว (Biogas, Water Reuse, Solar) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ด้วยฤกษ์ 9.9.9 คือ 9.00 น. วันที่ 9 เดือน 9 ซึ่งมีเนื้อหาที่อัพเดท พร้อมโปรแกรมประเมินก๊าซชีวภาพ เพื่อลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำโครงการก๊าซชีวภาพได้ทันทีอย่างง่ายๆด้วยตนเองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

Papop renew ออกบูธ 4
ข่าวอัพเดต

บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนาย

ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน จาก บจก. ปภพ รีนิวเอเบิล ซึ่งดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ BOT ณ จ. กาญจนบุรี ร่วมออกบูธในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลตำบลวังขนายในวันที่ 27 พ.ย. 2563 โดยได้นำขนม น้ำ และของใช้ไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและประชาชนในเขตเทศบาล

   สาระน่ารู้

Hearing CPP-1

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนคืออะไร มีจุดกำเนิด และพัฒนาการอย่างไร

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนคืออะไร มีจุดกำเนิด และพัฒนาการอย่างไร เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของรัฐมนตรีพลังงานสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่มีแนวคิดในการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ใช้พืชพลังงาน หรือ biomass หรืิอของเสีย หรือน้ำเสีย หรือวัตถุดิบอื่นๆ แล้วยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนที่เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบผ่านทางวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย