โครงการ Biogas ที่สำเร็จแล้ว

ประสบการณ์และผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บริษัท เอส ดี ไบโอซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ / ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส ดี ไบโอซัพพลาย จำกัด
ลักษณะงาน : สำรวจรวบรวมข้อมูล ออกแบบ ก่อสร้าง เริ่มต้นเดินระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ CSTR จากกากมันสำปะหลัง
ที่ตั้งโครงการ : จ.กาฬสินธุ์
ปีแล้วเสร็จ : 2562
ประเภทโครงการ : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ปริมาณน้ำเสีย (ลบ. ม. / วัน) : 220 ตัน กากมัน
ก๊าซชีวภาพ (ลบ. ม./วัน) : 24,000