โครงการ Biogas ที่สำเร็จแล้ว

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ / ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ลักษณะงาน :
ที่ตั้งโครงการ : จ.ระยอง
ปีแล้วเสร็จ : 2562
ประเภทโครงการ : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ปริมาณน้ำเสีย (ลบ. ม. / วัน) : 150 ตันขยะอินทรีย์
ก๊าซชีวภาพ (ลบ. ม./วัน) : 15,000