ผลิตภัณฑ์

ของ ปภพ


UASB ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ บำบัดน้ำเสีย และกำจัดก๊าซ H2S ไข่เน่า (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) เพื่อเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ ปภพ เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แป้งมัน แป้งข้าวเจ้า น้ำมันปาล์ม เอทานอล แอลกอฮอล์
แปรรูปอาหาร ปลากระป๋อง พืชพลังงาน หญ้าเนเปียร์ โรงไฟฟ้าชุมชน โรงกำจัดขยะอินทรีย์

UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)

ปภพเป็นผู้ริเริ่ม ระบบผลิตก๊าซแบบ UASB เป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยโดยฝีมือของคนไทยตั้งแต่
ปี พ.ศ.2538 ระบบนี้เหมาะสำหรับน้ำเสีย

• อุตสาหกรรมแป้งมัน
• อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
• อุตสาหกรรมเอทานอล
• น้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เข้มข้นสูง แต่มีไขมัน
สารแขวนลอย และสารยับยั้งอื่นๆ ในปริมาณน้อย

UASB-ถังกลม-ปภพ

CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor)

เป็นระบบที่เหมาะสำหรับน้ำเสียจาก

• อุตสาหกรรมปาล์ม
• อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพืชพลังงาน
• โรงกำจัดขยะชุมชน
• น้ำเสียที่มีไขมัน และสารแขวนลอยปริมาณสูง

Solar power plant

เหมาะสำหรับสถานประกอบการทุกประเภทที่มีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน ต้องการประหยัดค่าพลังงาน และใช้พลังงานสะอาด เช่น

• โรงงานอุตสาหกรรม
• โรงพยาบาล
• มหาวิทยาลัย โรงเรียน
• ห้างสรรพสินค้า

Membrane water reuse

ระบบการนำน้ำ กลับมาใช้ใหม่ สำหรับน้ำเสีย เหมาะสำหรับ

• โรงบำบัดน้ำชะขยะ (Leachate Treatment Plant)
• อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วออกนอกอุตสาหกรรมได้เพราะเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย

Membrane filtration system-2

ระบบ H2S Bio-Scrubber (กำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์)

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการนำก๊าซชีวภาพไปใช้การ

• ผลิตไฟฟ้า
• ใช้ทดแทนพลังงานในหม้อไอน้ำ
• เพื่อประสิทธิภาพของ ระบบ ความปลอดภัย
และเป็นไปตามกฎหมาย

ระบบหมักแบบแห้ง ADF (Advance Dry Fermentation)

เหมาะสำหรับ

• อุตสาหกรรมกำจัดขยะอินทรีย์
• อุตสาหกรรมแป้งมัน สำหรับผลิตก๊าซขีวภาพ
จากกากมัน

Advance dry fermentation digestate pump

Nitrification Denitrification

ระบบกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสีย เช่น

• น้ำเสียจากอุตสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า
• อุตสาหกรรมอาหารทะเล
• อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
• น้ำเสียอื่นๆ ที่มีโปรตีน และธาตุไนโตรเจน (TKN) สูง

CN-DN-SBR_tropical

DAF (Dissolved Air Floatation)

ระบบจัดการตะกอน กำจัดไขมัน เหมาะสำหรับ

• ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีตะกอน และไขมัน
• โรงงานแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
• น้ำเสียที่มีไขมันสูง

DAF TUM-2

Screw press, slude dewatering

ระบบรีดตะกอนสำหรับจัดการตะกอนจากถังเติมอากาศ ถัง CSTR และ DAF ระบบนี้เหมาะสำหรับ

  • กำจัดตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  • โรงงานแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
  • น้ำเสียที่มีตะกอนจำนวนมาก
Screw press

DMBS (Double Membrane Biogas Storage)

เหมาะสำหรับ

• ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ UASB
• ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CSTR
• ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ ADF

SD DMR-2