ผลิตภัณฑ์

ของ ปภพ


ปภพคือผู้บุกเบิก ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เรามีผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่มาจากการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge, Complete Nitrification/Denitrification (CN/DN), UASB, CSTR, Advance Dry Fermentation, H2S Bio-scrubber
Reuse/recycle, Double Membrane Biogas Storage, Sludge Dewatering, Screw press, Dissolved Air Floatation 
การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)

ปภพเป็นผู้ริเริ่ม ระบบผลิตก๊าซแบบ UASB เป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยโดยฝีมือของคนไทยตั้งแต่
ปี พ.ศ.2538 ระบบนี้เหมาะสำหรับน้ำเสีย

• อุตสาหกรรมแป้งมัน
• อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
• อุตสาหกรรมเอทานอล
• น้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เข้มข้นสูง แต่มีไขมัน
สารแขวนลอย และสารยับยั้งอื่นๆ ในปริมาณน้อย

UASB-ถังกลม-ปภพ

CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor)

เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ และบำบัดน้ำเสีย

• อุตสาหกรรมปาล์ม
• อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพืชพลังงาน
• โรงกำจัดขยะชุมชน
• น้ำเสียที่มีไขมัน และสารแขวนลอยปริมาณสูง

โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

เหมาะสำหรับสถานประกอบการทุกประเภทที่มีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน ต้องการประหยัดค่าพลังงาน และใช้พลังงานสะอาด เช่น

• โรงงานอุตสาหกรรม
• โรงพยาบาล
• มหาวิทยาลัย โรงเรียน
• ห้างสรรพสินค้า

Water Reuse / Water Recycle

ระบบ water reuse, water recycle สำหรับน้ำเสีย สามารถใช้บำบัดน้ำให้สะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน ใช้งานได้จริงและคุ้มค่า เหมาะสำหรับ

• โรงบำบัดน้ำชะขยะ (Leachate Treatment Plant)
• โรงงานที่ใช้น้ำปริมาณ และขาดแคลนน้ำ หรือน้ำมีราคาสูง
• อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วออกนอกอุตสาหกรรมได้

Membrane filtration system-2

ระบบ H2S Bio-scrubber (กำจัดก๊าซไข่เน่า)

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการนำก๊าซชีวภาพไปใช้งานเพื่อ

• ผลิตไฟฟ้า
• ใช้ทดแทนพลังงานในหม้อไอน้ำ
• เพื่อประสิทธิภาพของ ระบบ ความปลอดภัย
และเป็นไปตามกฎหมาย

ระบบหมักแบบแห้ง ADF (Advance Dry Fermentation)

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการวัตถุดิบที่มีค่าของแข็งเกินกว่า 20% ซึ่งระบบผลิตก๊าซชีวภาพทั่วๆ ไปไม่สามารถรองรับได้ จึงหมาะสำหรับ

• อุตสาหกรรมกำจัดขยะอินทรีย์
• อุตสาหกรรมแป้งมัน สำหรับผลิตก๊าซขีวภาพ
จากกากมัน

Advance dry fermentation ปภพ

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม

ระบบ Activated Sludge และ CN/DN เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน และอุตสาหกรรม เช่น

• น้ำเสียจากอุตสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า
• อุตสาหกรรมอาหารทะเล
• อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
• น้ำเสียอื่นๆ ที่มีโปรตีน และธาตุไนโตรเจน (TKN) สูง

CN-DN-SBR_tropical

DAF (Dissolved Air Floatation)

ระบบจัดการตะกอน กำจัดไขมัน โดยใช้ฟองอากาศขนาด Micro Bubble เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของปภพ เหมาะสำหรับ

• ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีตะกอน และไขมัน
• โรงงานแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
• น้ำเสียที่มีไขมันสูง

DAF TUM-2

Screw press, slude dewatering

ระบบรีดตะกอนสำหรับจัดการตะกอนจากถังเติมอากาศ ถัง CSTR และ DAF ระบบนี้เหมาะสำหรับ

  • กำจัดตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  • โรงงานแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
  • น้ำเสียที่มีตะกอนจำนวนมาก
Screw press

DMBS (Double Membrane Biogas Storage)

ระบบนี้จำเป็นสำหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพทั้งหลายที่ต้องการมี Buffer เก็บก๊าซก่อนการนำไปใช้งานในหม้อไอน้ำ หรือเครื่องปั่นไฟ สามารถถติดตั้งได้ทั้งบนดินและบนฝาถัง จึงเหมาะสำหรับ

• ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ UASB
• ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CSTR
• ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ ADF

SD DMR-2