class="page-template-default page page-id-234 wp-custom-logo eplus_styles">

รางวัลและผลงาน

รางวัลแห่งความสำเร็จที่ปภพได้รับ


ผลงานโครงการก๊าซชีวภาพของปภพได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น Thailand Energy Award, Asean Energy Award, Bai Po Business Award, SMEs Excellence Award นอกจากนี้ปภพยังได้รับคำนิยมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ เป็นการยืนยันความสามารถของบริษัทฯ ในสายงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมต่อไป โดยมีโครงการที่ได้รับรางวัลดังนี้

  • Thailand Energy Award 2006, Asean Energy Award 2006 (พ.ศ. 2549) – บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด  
  • Thailand Energy Award 2007 (พ.ศ. 2550) – บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด
  • Thailand Energy Award 2008, Asean Energy Award 2008 (พ.ศ. 2551) – บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
  • Bai Po Business Awards by Sasin โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. 2552
  • Thailand Energy Award 2009, Asean Energy Award 2009 (พ.ศ. 2552) – บริษัท อีเอชแอนด์พี รีนิวเอเบิล จำกัด
  • Thailand Energy Award 2011, Asean Energy Award 2011 (พ.ศ. 2554) – บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
  • Thailand Energy Award 2012, Asean Energy Award 2012 (พ.ศ. 2555) – บริษัท พิทักษ์ปาล์ม ออยล์ จำกัด
  • Thailand Energy Award 2012, Asean Energy Award 2012 (พ.ศ. 2555) – บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด
  • SMEs Excellence Awards 2013 ระดับ Gold Award (พ.ศ. 2556) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สำหรับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

“คำนิยม”


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจเรา


โครงการเด่น


ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปนมประกอบด้วยระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), Activated Sludge โดยปภพ

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปนมประกอบด้วยระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), Activated Sludge โดยปภพ