รางวัลและผลงาน

รางวัลแห่งความสำเร็จที่ปภพได้รับ


ผลงานโครงการก๊าซชีวภาพของปภพได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น Thailand Energy Award, Asean Energy Award, Bai Po Business Award, SMEs Excellence Award นอกจากนี้ปภพยังได้รับคำนิยมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ เป็นการยืนยันความสามารถของบริษัทฯ ในสายงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมต่อไป โดยมีโครงการที่ได้รับรางวัลดังนี้

  • Thailand Energy Award 2006, Asean Energy Award 2006 (พ.ศ. 2549) – บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด  
  • Thailand Energy Award 2007 (พ.ศ. 2550) – บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด
  • Thailand Energy Award 2008, Asean Energy Award 2008 (พ.ศ. 2551) – บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
  • Bai Po Business Awards by Sasin โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. 2552
  • Thailand Energy Award 2009, Asean Energy Award 2009 (พ.ศ. 2552) – บริษัท อีเอชแอนด์พี รีนิวเอเบิล จำกัด
  • Thailand Energy Award 2011, Asean Energy Award 2011 (พ.ศ. 2554) – บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
  • Thailand Energy Award 2012, Asean Energy Award 2012 (พ.ศ. 2555) – บริษัท พิทักษ์ปาล์ม ออยล์ จำกัด
  • Thailand Energy Award 2012, Asean Energy Award 2012 (พ.ศ. 2555) – บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด
  • SMEs Excellence Awards 2013 ระดับ Gold Award (พ.ศ. 2556) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สำหรับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

“คำนิยม”


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจเรา


โครงการเด่น


ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปนมประกอบด้วยระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), Activated Sludge โดยปภพ