เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปภพ จำกัด


ประวัติ การก่อตั้ง ที่มา การเติบโต
ผู้บริหารและกรรมการ บริษัท ปภพ จำกัด

บริษัท ปภพ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยผู้บริหารชาวไทย ให้บริการด้านวิศวกรรม บำบัดน้ำเสีย ก๊าซชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีของตัวเอง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี มีโครงการสำเร็จแล้วกว่า 100 โครงการ ได้รับรางวัลยืนยันคุณภาพหลายสาขาและการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในปีพ.ศ. 2558

ณ ปัจจุบันบริษัท ปภพ จำกัด ได้ขยายเครือข่ายเติบโตเพื่อสนองตอบต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทจัดการพลังงาน คือ
• บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพให้กับโรงงาน อุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
บริษัท ปภพ โซลาร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุน ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟ โซลาร์ฟาร์ม

ประวัติ การก่อตั้ง ที่มา การเติบโต
ผู้บริหารและกรรมการ บริษัท ปภพ จำกัด

บริษัท ปภพ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยผู้บริหารชาวไทย ให้บริการด้านวิศวกรรม
พลังงานหมุนเวียน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีของตัวเอง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี มีโครงการสำเร็จแล้วกว่า 100 โครงการ ได้รับรางวัลยืนยันคุณภาพ
หลายสาขาและการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในปีพ.ศ. 2558

ณ ปัจจุบันบริษัท ปภพ จำกัด ได้ขยายเครือข่ายเติบโตเพื่อสนองตอบต่อความต้องการ
และความพึงพอใจของลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทจัดการพลังงาน คือ
• บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
บริษัท ปภพ โซลิควา จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุน ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์
โซลาร์รูฟ โซลาร์ฟาร์ม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม คติพจน์
นโยบาย แนวทางดำเนินงาน บจก. ปภพ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยนวัตกรรมสีเขียว และพลังงานสะอาด

พันธกิจ
1. พัฒนาองค์กร และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล
2. พัฒนาและประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนอย่างยั่งยืน
3. มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสีย

ค่านิยม
“ปภพ” มีความหมายว่า ผู้นำ ซึ่งเป็นจุดยืนที่สำคัญที่ทางองค์กรพยายามปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกท่านมีความเป็นผู้นำ และเชื่อมั่นในตัวเอง และ ร่วมพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยทางองค์กร
ปลูกฝังแนวคิดในแง่ของ “L.E.A.D.E.R. in YOU” เพื่อให้พนักงานทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญ
ของการเป็นผู้นำที่ดี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม คติพจน์
นโยบาย แนวทางดำเนินงาน บจก. ปภพ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีประสิทธิภาพสูง มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
2. มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มุ่งสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม

ค่านิยม
“ปภพ” มีความหมายว่า ผู้นำ ซึ่งเป็นจุดยืนที่สำคัญที่ทางองค์กรพยายามปลูกฝั่งให้พนักงาน
ทุกท่านมีความเป็นผู้นำ และเชื่อมั่นในตัวเอง และ ร่วมพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยทางองค์กร
ปลูกฝั่งแนวคิดในแง่ของ “L.E.A.D.E.R. in YOU” เพื่อให้พนักงานทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญ
ของการเป็นผู้นำที่ดี

คติพจน์ของ “ปภพ”

ธรรมชาติ คือ สุดยอดเทคโนโลยีตลอดกาล เทคโนโลยีที่นำมาใช้งานในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนน้อยนิดที่มนุษย์เข้าใจและเลียนแบบธรรมชาติได้ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าจะต้องดำเนินการต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้มวลมนุษยชาติสามารถดำรงอยู่ักับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คุณลิขิต นิ่มตระกูล
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ ดร. อภิพงษ์ ล่ำซำ


2 ปีที่ผ่านมาคือปี เราเจอกับวิกฤตโรคระบาดโควิดที่หนักหน่วงมาก มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นน้อยมาก โครงการก๊าซชีวภาพ และบำบัดน้ำเสียถูกชะลอ มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นน้อยมาก ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่เราก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวปภพทุกท่าน

ผมขอขอบคุณ เพื่อนร่วมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานอยู่ที่ไซต์งานต่างๆ  รวมถึงลูกค้า คู่ค้า Supplier ที่มีส่วนช่วยให้ปภพรอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้มาได้

หากมองไปข้างหน้าผมเห็นว่าทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย และปีนี้สถานการณ์ต้องกลับมาดีขึ้นกว่า 2 ปีก่อนแน่นอน ปภพกำลังเปิดตลาดใหม่ๆคือระบบ Water reuse โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน    นอกจากนี้ก็ยังมี ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่ารูฟที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ปภพจะเปิดตัวเทคโนโลยีวัสดุนาโนที่จะปฏิวัติวงการก๊าซชีวภาพของไทยไปตลอดกาล ถือเป็น Game changer technology ที่จะมาทำให้ปภพกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรมและมีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง นอกจากนี้ยังถือเป็น Carbon Capture & Storage (CCS) อีกด้วย

ผมภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการริเริ่มและพัฒนาความสำเร็จของปภพในครั้งนี้และหวังอย่างยิ่งว่า ลูกค้า คู่ค้า และ Supplier ทุกท่านจะมาร่วมกันผลักดันให้อุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพในไทยได้ผงาดในเวทีโลกอีกครั้ง

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ปภพจะเปิดตัวเทคโนโลยีวัสดุนาโนที่จะปฏิวัติวงการก๊าซชีวภาพของไทยไปตลอดกาล

อภิพงษ์ ล่ำซำ
อภิพงษ์ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการ

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
ดร. อภิพงษ์ ล่ำซำ


บริษัท ปภพ ก่อตั้งมาครบ 30 ปี ในปีพ.ศ. 2564 ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็น และมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งบริษัทได้ผ่านช่วงที่ดี และช่วงที่ยากลำบาก แต่ด้วยการอุปการะจากลูกค้า รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ทำให้เรามายืนในจุดนี้ได้  แม้ว่าในปีที่ผ่านมาและปีนี้เราจะเผชิญความยากลำบากจากโรคระบาดก็ตาม

มองไปข้างหน้าอีก 10 ปี  ผมหวังอย่างยิ่งว่าปภพจะสามารถยืนหยัดเป็นบริษัทเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทย และสามารถขยายงานต่อยอดไปสู่ส่วนอื่นๆได้ 

  • ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานและขยะอินทรีย์ 
  • การผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ 
  • การนำน้ำกลับมาใช้ด้วยระบบเมมเบรน 
  • ธุรกิจแบตเตอรี่ไฟฟ้า

ทังนี้เพื่อประโยชน์แก่สังคม ลูกค้า พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ทุกท่าน  เพราะโครงการของเรามีส่วนช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยการลดผลกรทบจากภาวะโลกรวนอย่างมหาศาล

การขยายธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือรวมใจจากพนักงาน และผู้บริหารทุกท่านแล้ว  เราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันคือยุค 5G ซึ่งจะเป็นยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  องค์กรที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นจึงจะอยู่รอดอย่างสง่าผ่าเผย และเต็มภาคภูมิ

Papop 5G Concept ที่ผมจะนำมาใช้ในการบริหารงานต่อไปคือ

  • Gain value  สร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสีย ผลิตภัณฑ์ และงานต่างๆ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
  • Green innovation  ผลิตนวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกสวย
  • 5G Communication  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทั้งภายในองค์กร และกับลูกค้า รวมถึงคู่ค้า Supplier ต้องไม่ติดขัด
  • Growth   เติบโต และพัฒนาบุคลการอย่างต่อเนื่อง
  • Good Governance  การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
อภิพงษ์ ล่ำซำ MD ปภพ
อภิพงษ์ ล่ำซำ MD ปภพ