PAPOP has been awarded with "SMEs Excellence Awards 2013" at Gold Award Level

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัล SMEs Excellence Awards 2013 พร้อมกันกับพิธีประกาศผลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2013 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา อนึ่งทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเพื่อรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2013 ระดับ Gold Awards

โดยรางวัล SMEs Excellence Awards ที่จัดโดย TMA ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาตัวแบบอย่างการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของ SMEs โดยเกณฑ์ตัดสินคัดเลือกจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการตลาด ด้านการบริหารจัดการบุคคล ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ ด้านความเป็นผู้นำ

ทางบริษัท ปภพ จำกัดมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จของบริษัทและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทุก ๆ ท่านได้เป็นอย่างดี

TMA SMEs Excellence Awards 2013 TMA SMEs Excellence Awards 2013 TMA SMEs Excellence Awards 2013

TMA SMEs Excellence Awards 2013 TMA SMEs Excellence Awards 2013 TMA SMEs Excellence Awards 2013