:: กำลังการผลิต ตัน FFB ต่อชั่วโมง ::

:: ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม. ต่อวัน) ::
:: COD น้ำเสีย (mg/L) ::
:: COD load (kg/d) ::
:: ปริมาณก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ (ลบ.ม. ต่อวัน) ::
:: ปริมาณก๊าซชีวิภาพที่ผลิตได้ (ลบ.ม. ต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าน้ำมันเตา (ลิตรต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าก๊าซ LPG (กก. ต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ (MM BTU ต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วยต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (kW ต่อชั่วโมง) ::

หมายเหตุ : เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่ใช่การการันตี และขึ้นกับคุณสมบัติของวัตถุดิบเข้าระบบที่วัดได้จริง