กำลังการผลิตเอทานอล ลิตรต่อวัน :    

ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม. ต่อวัน) :    
COD น้ำเสีย (mg/L) :    
COD load (kg/d) :    
ปริมาณก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ (Nm3 ต่อวัน) :    
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ (Nm3 ต่อวัน) :    
เทียบเท่าน้ำมันเตา (ลิตรต่อวัน) :    
เทียบเท่าก๊าซ LPG (กก. ต่อวัน) :    
เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ (MM BTU ต่อวัน) :    
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (kWh ต่อวัน) :    
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (kW ต่อชั่วโมง) :    
ลดคาร์บอนจากการจับก๊าซมีเทน (ตัน CO2 eq. ต่อปี) :    

หมายเหตุ : เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่ใช่การการันตี และขึ้นกับคุณสมบัติของวัตถุดิบเข้าระบบที่วัดได้จริง