:: กำลังการผลิตเอทานอล ลิตรต่อวัน ::

:: ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม. ต่อวัน) ::
:: COD น้ำเสีย (mg/L) ::
:: COD load (kg/d) ::
:: ปริมาณก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ (ลบ.ม. ต่อวัน) ::
:: ปริมาณก๊าซชีวิภาพที่ผลิตได้ (ลบ.ม. ต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าน้ำมันเตา (ลิตรต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าก๊าซ LPG (กก. ต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ (MM BTU ต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วยต่อวัน) ::
:: เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (kW ต่อชั่วโมง) ::
:: เทียบเท่าการลดการ CO2 (ตันต่อปี) เมื่อใช้ทดแทนไฟฟ้า ::

หมายเหตุ : เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่ใช่การการันตี และขึ้นกับคุณสมบัติของวัตถุดิบเข้าระบบที่วัดได้จริง