ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม. ต่อวัน) :    
COD น้ำเสีย (mg/L) :    
COD load (kg/d) :    
% removal :    
ปริมาณก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ (ลบ.ม. ต่อวัน) :    
ปริมาณก๊าซชีวิภาพที่ผลิตได้ (ลบ.ม. ต่อวัน) :    
เทียบเท่าน้ำมันเตา (ลิตรต่อวัน) :    
เทียบเท่าก๊าซ LPG (กก. ต่อวัน) :    
เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ (MM BTU ต่อวัน) :    
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วยต่อวัน) :    
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (kW ต่อชั่วโมง) :    
เทียบเท่าการลดการ CO2 (ตันต่อปี) คิดจากการลดก๊าซมีเทน :    

หมายเหตุ : เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่ใช่การการันตี และขึ้นกับคุณสมบัติของวัตถุดิบเข้าระบบที่วัดได้จริง