ข้อมูลองค์กร

ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม

คุณลิขิต นิ่มตระกูล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คุณลิขิต นิ่มตระกูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คติพจน์ของ "ปภพ"

ธรรมชาติ คือ สุดยอดเทคโนโลยีตลอดกาล เทคโนโลยีที่นำมาใช้งานในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนน้อยนิดที่มนุษย์เข้าใจ และ เลียนแบบธรรมชาติได้ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าจะต้องดำเนินการต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้มวลมนุษยชาติสามารถดำรงอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คุณลิขิต นิ่มตระกูล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ประวัติขององค์กร

บริษัท ปภพ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงด้านวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า จึงมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเป็นของตัวเองจนได้รับการยอมรับเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สร้างผลงานที่ให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน สร้างนวัตกรรมที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ไม่มีผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานของเราจึงมีลักษณะเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)

ปภพ สำนักงานใหญ่

ณ ปัจจุบันบริษัท ปภพ จำกัด ได้ขยายเครือข่ายเติบโตเพื่อสนองตอบต่อความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) คือ

 • บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด: ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
 • บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด: ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
 • บริษัท ปณวัฒน์ รีนิวเอเบิล จำกัด

ตลอดระยะกว่า 20 ปี บนเส้นทางการทำงานด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานที่ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ อดทน เข้มงวดต่อคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ ทำให้สามารถสร้างนวัตกรรมสู่วงการวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 80 โครงการ ได้รับการยอมรับและนำชื่อเสียงสู่ประเทศ ด้วยรางวัลชนะเลิศ Asean Energy Awards ในปีพ.ศ. 2549, 2550, 2552, 2554 และ 2555 ในประเภท Wastewater Treatment and Biogas Generation รวมถึงรางวัล Thailand Energy Awards ในปีพ.ศ. 2549, 2550, 2551, 2552, 2554 และ 2555 รวมถึง Bai Po Business Award ใน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีความโดดเด่นใน 3 มิติคือความคิดริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการปฏิบัติดีต่อสังคม รางวัลเหล่านี้สามารถยืนยันความสำเร็จและการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับแนวคิดที่แฝงอยู่ใน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ ค่านิยมขององค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีประสิทธิภาพสูง มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
 2. มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
 3. มุ่งสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม

ค่านิยม

"ปภพ" มีความหมายว่า ผู้นำ ซึ่งเป็นจุดยืนที่สำคัญที่ทางองค์กรพยายามปลูกฝั่งให้พนักงานทุกท่านมีความเป็นผู้นำ และ เชื่อมั่นในตัวเอง และ ร่วมพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยทางองค์กรปลูกฝั่งแนวคิดในแง่ของ "L.E.A.D.E.R. in YOU" เพื่อให้พนักงานทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี

 • L = Learning เรียนรู้เป็นมืออาชีพ
 • E = Express รวดเร็ว
 • A = Accountability เชื่อถือได้
 • D = Development พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • E = Entrepreneur ทุกคนเป็นผู้ประกอบการ
 • R = Respect เคารพในความคิดของคนอื่น

วีดีโอแนะนำบริษัท

ทำความรู้จักบริษัท ปภพ จำกัด

ถ้าสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโหลดวีดีโอตัวเต็มได้ (ดาวน์โหลด)

Metadata: PAPOP VDO Presentation WebVersion [Thai] on Vimeo.