ข่าวสาร และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวสาร กิจกรรม และ การดูแลสังคมให้น่าอยู่ด้วย CSR

 • ปภพ ร่วมงาน Waste to Energy & Biogas Thailand Forum 2017

  ปภพ ร่วมงาน Waste to Energy & Biogas Thailand Forum 2017

  บริษัท ปภพ จำกัด ในฐานะสมาชิกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย ได้ร่วมออกบูทงาน “WASTE TO ENERGY & BIOGAS THAILAND FORUM 2017” ที่โรงแรมอีสทิน แกรนด์ สาทร ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560

 • ปภพ ร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017

  ปภพ ร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017

  เมื่อวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2560 บริษัท ปภพ จำกัด ร่วมออกบูทงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017” ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 • ปภพ และ บริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ปภพ และ บริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ปภพ และ บริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น.

 • ปภพ ร่วมลงนาม MOU กับสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  ปภพ ร่วมลงนาม MOU กับสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  บริษัท ปภพ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนาม MOU กับ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมาในโครงการ ส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace: SHAP) ประจำปีงบประมาณ 2560

  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีประสิทธิภาพสูง มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และ เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ทาง ปภพ มีความมุ่งมั่นให้โครงการประสบความสำเร็จ โดยนำหลักการความสุข 8 ประการมาประยุกต์ใช้ (Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family และ Happy Society)

 • ปภพ นำนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมโรงงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

  ปภพ นำนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมโรงงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

  [CSR] คุณลิขิต นิ่มตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณชนัญญา ยีรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเดินระบบและบริการวิศวกรรม นำนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 30 คน และคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (Thai Union Frozen Products PCL. (TUF)) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ศึกษาดูงานในภาคปฏิบัติของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพที่ประสบความสำเร็จ โดยความรู้ที่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic Wastewater Treatment Technology)

  ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบควบคุมการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพโดยบริษัท ปภพ จำกัด

 • คุณลิขิต นิ่มตระกูลได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คุณลิขิต นิ่มตระกูลได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1 พฤษภาคม 2558 คุณลิขิต นิ่มตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปภพ จำกัดและบริษัทในเครือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ให้กับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “กรณีศึกษา ประสบการณ์การเดินระบบเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ” ซึ่งเป็นเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic Wastewater Treatment Technology)

 • บริษัท ปภพ จำกัด คว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2013 ระดับ Gold Award

  บริษัท ปภพ จำกัด คว้ารางวัล "SMEs Excellence Awards 2013" ระดับ Gold Award

  เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัล SMEs Excellence Awards 2013 พร้อมกันกับพิธีประกาศผลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2013 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา อนึ่งทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเพื่อรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2013 ระดับ Gold Awards

  โดยรางวัล SMEs Excellence Awards ที่จัดโดย TMA ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาตัวแบบอย่างการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของ SMEs โดยเกณฑ์ตัดสินคัดเลือกจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการตลาด ด้านการบริหารจัดการบุคคล ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ ด้านความเป็นผู้นำ

  ทางบริษัท ปภพ จำกัดมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จของบริษัทและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทุก ๆ ท่านได้เป็นอย่างดี

 • ปภพ ร่วมงาน Renewable Energy ASIA 2014 ระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

  ปภพ ร่วมงาน Renewable Energy ASIA 2014 ระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

  ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทางบริษัท ปภพ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมงาน Renewable Energy ASIA 2014 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITECH) บางนา ทั้งในส่วนของงาน Exhibition และงาน Conference ทั้งนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมงานเพื่อที่จะได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน รวมถึงสร้างโอกาสในการร่วมงาน และ ธุรกิจในอนาคต

  ในส่วนของการบรรยายและสัมมนา ทางบริษัท ปภพ จำกัดได้รับโอกาสร่วมบรรยายในหัวข้อที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  • วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ภายใต้หัวข้อ Developing Successful Napier Grass Project ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 14.45 น. ณ ห้อง Hall 104 A โดยดร.อภิพงศ์ ล่ำซำ (Environmental Specialist) และ คุณสุชัย รัตนนทีกุล (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด)
  • วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ภายใต้หัวข้อ Total Solution to Convert MSW into Renewable Energy ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 15.45 น. ณ ห้อง Hall 104 A โดยดร.อภิพงศ์ ล่ำซำ (Environmental Specialist) และ คุณกวิน แก้วกอง (รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด)

ถัดไป