คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของเรา

 • แม้ว่าการจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อาจไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน และวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบตัวเลขทางการเงิน แต่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญอีกส่วนหนึ่งของความยั่งยืนทางธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเห็นความสำคัญและมีความรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานต้องผนวกหลักการและข้อปฏิบัติด้านการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในทุกขั้นตอนของธุรกรรมขององค์กรเริ่มตั้งแต่การวางแผน การพัฒนาโครงการ การดำเนินการ การตลาด การขายตลอดไปจนถึงการจัดสร้างจัดวางระบบให้กับลูกค้าทุก ๆ ท่าน สิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงในการดำเนินงานและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร

  บริษัท ปภพ จำกัด _ งานความปลอดภัย

  บริษัท ปภพ จำกัดเองนั้นมีการกำหนดภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกหน่วยงาน ทุกระดับ และทุกพื้นที่การดำเนินงานในส่วนของลูกค้าทุก ๆ ที่ โดยการกำกับดูแลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี ระบบ ISO และบริหารระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำหน้าที่คาดการณ์ถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และหาช่องทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น

  นโยบายที่ทางบริษัท ปภพ จำกัดยึดเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ ๆ มีดังนี้

  • เน้นการจัดการทางกลยุทธ์ที่รอบคอบและรัดกุม มีระบบเตือนภัยเพื่อที่สามารถจะส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึ่งพอใจให้ลูกค้าอย่างที่สุด
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  • ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับต้น ๆ โดยเน้นในการจัดการความเสี่ยง และลดจำนวนการสูญเสียจากอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
  • นำเอาหลักการและมาตรฐานความปลอดภัยมาใช้ควบคุมการทำงานของบุคคลากรในองค์กรทุก ๆ ท่านเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย
  • คำนึงถึงการนำเอาทรัพยากรมาใช้อย่างรู้ค่าเพื่อปรับปรุงสภาพการดำเนินงานให้สามารถดำรงได้อย่างยั่งยืน
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนังงานทุกคน

  ด้วยเหตุนี้ทางองค์การจึงได้มีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันเพื่อกำหนดกรอบการทำงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาระบบการรายงานการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมาตรฐานและส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  บริษัท ปภพ จำกัด _ งานความปลอดภัย

  บริษัท ปภพ จำกัด _ งานความปลอดภัย

  บริษัท ปภพ จำกัด _ งานความปลอดภัย

  บริษัท ปภพ จำกัด _ งานความปลอดภัย

  บริษัท ปภพ จำกัด _ งานความปลอดภัย

  บริษัท ปภพ จำกัด _ งานความปลอดภัย