รายละเอียดการบริการ

สร้างรายได้จากของเสีย เพื่อประโยชน์สูงสุด และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • Turnkey/EPC

  การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

  “ปภพ” สามารถที่จะนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในรูปแบบของสัญญาการให้บริการทางด้าน Engineering, Procurement and Construction (EPC) ซึ่งจะครอบคลุมรายละเอียดของการสำรวจ, การเก็บข้อมูล, Conceptual design, Detailed design, การก่อสร้าง, การจัดวางระบบ, การฝึกอบรม และการถ่ายโอนทางเทคโนโลยี โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางด้านการบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินงาน

 • BOO, BOT, BOOT

  Build, Own, Operate, Transfer

  รูปแบบของผู้ร่วมลงทุน การรับผิดชอบในส่วนของการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของโครงงานทั้งหมด ทั้งนี้ผลประโยชน์จากการลงทุนจะแบ่งปันตามสัดส่วนที่มีการตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีความเสี่ยงต่ำในการเริ่มต้นดำเนินงาน (หมายเหตุ ลักษณะการร่วมลงทุนสามารถยืดหยุ่นได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น BOO, BOT หรือ BOOT)

 • Consulting

  รับเป็นที่ปรึกษา

  บริษัท ปภพ จำกัดสามารถให้บริการในรูปแบบของ “ที่ปรึกษาโครงการ” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรื่องการขอใบอนุมัติต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐบาลหน่วยต่าง ๆ โดยรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการวางแผน การพัฒนา และการดำเนินงานเกี่ยวกับ Clean Development Mechanism (CDM)